top of page

Algemene voorwaarden

Algemene begrippen
Opdrachtgever : De rechtspersoon die de opdracht geeft aan SMS Solutions specifieke uitvoerders aan te nemen, te selecteren en/of te screenen om een wel omschreven opdracht uit te voeren.
De uitvoerder : De persoon waarmee SMS Solutions een contact heeft gehad (contract afgesloten of selectie uitgevoerd of screening verricht,... ed) en die werd voorgesteld door SMS Solutions aan de opdrachtgever om de welomschreven opdracht uit te voeren.

Art 1. Algemene bepaling
Alle werkzaamheden zijn uitsluitend onderworpen aan de hierna vermelde algemene voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever kunnen niet worden aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van de wijzigingen als gevolg van een uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. Sales, Merchandising & Strategic Solutions (SMS Solutions N.V.) erkent geen enkele mondelinge of andere overeenkomst van haar afgevaardigden in tegenspraak met de hier beschreven bepalingen. Elke wijziging aan één van de bijzondere bepalingen van de oorspronkelijke bovenvermelde overeenkomst wordt in een aanhangsel aan de overeenkomst bevestigd.

Art 2. Offertes
Alle mondelinge voorbesprekingen zijn zuiver informatief. De schriftelijke offertes zijn geldig voor een periode van één maand, of, mits overeenkomst tussen beide partijen tot het einde van de periode voor de welke SMS Solutions N.V. zich verbindt prestaties te leveren. Elk aanbod van SMS Solutions N.V. is slechts geldig mits schriftelijke bevestiging ondertekend door de opdrachtgever. De beschikbaarheid van specifieke personen wordt overeengekomen zonder verbintenis. De bestellingen kunnen pas uitgevoerd worden na ontvangst van orderbevestiging ondertekend voor akkoord.
SMS Solutions N.V. behoudt zich het recht voor, indien zij omwille van omstandigheden buiten haar wil de haar toevertrouwde opdracht niet zelf kan uitvoeren, deze te laten uitvoeren door een andere daartoe bekwame partner.

Art 3. Betalingen
Onze facturen zijn betaalbaar te Brussel, binnen 30 dagen na factuurdatum en zonder disconto. Geen enkele verrekening of afhouding mag door de opdrachtgever worden doorgevoerd. Zij zijn onderworpen aan de B.T.W. die ten laste van de opdrachtgever is. Bij werkzaamheden met termijnbetaling zal ingeval van niet-betaling van een verschuldigde termijn op de vastgestelde datum en mits aanmaning het op dat ogenblik resterende saldo onmiddellijk opeisbaar worden. Gebeurlijke klachten schorten de invorderbaarheid van onze facturen niet op.
In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal het te vereffenen bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintrest bedoeld in Art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand, met een minimum van 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 125 Euro, onverminderd het recht de werkelijke schade te vorderen indien deze hoger ligt. Het niet betalen van een factuur op haar vervaldatum laat ons van rechtswege toe, en dit zonder aanmaning, lopende bestellingen niet uit te voeren.

Art 4. Geschillen
Alle klachten betreffende de facturen dienen SMS Solutions te bereiken per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
Geschillen zullen bij voorkeur worden opgelost in onderling overleg. Ingeval van betwisting of invordering langs gerechtelijke weg zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Art 5. Taksen
Om het even welke huidige of toekomstige taksen, voortspruitend uit een verbintenis tussen SMS Solutions N.V. en de opdrachtgever, van eender welke aard, zijn ten laste van de opdrachtgever. Het voorgaande geldt eveneens voor de andere gebeurlijke bijkomende kosten die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de acties.

Art 6. Tarieven
De prijzen waarnaar in dit contract worden verwezen, zijn wat betreft het gedeelte lonen en wedden berekend op basis van het paritaire comité 200. Deze prijzen omvatten alle sociale en patronale lasten evenals de wettelijke verzekeringen. Ze zijn onderhevig aan de indexaanpassingen en worden automatisch aangepast in functie van het Paritaire Comité 200 a dato. Tenzij anders bepaald, wordt het aanvankelijk voorziene uurtarief voor bijzondere dienstverrichtingen (bijkomende werkuren, werk op zon-en feestdagen enz.) vermenigvuldigd met de coëfficiënt die wordt toegepast op het basisloon van de persoon die de opdracht uitvoert en dit binnen het wettelijk kader bepaald voor het Paritair Comité 200. Elk aangevat kwartier is volledig verschuldigd. Een dagelijks quotum van minimum 3 uren zal steeds gedragen worden door de opdrachtgever.

Art 7. Annulatie - Wijziging
In geval van een annulatie na ontvangst van de orderbevestiging behoudt SMS Solutions N.V. zich het recht voor de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan 100% van de bestelling indien de annulatie geschiedt minder dan 4 kalenderdagen voor de aanvang van de actie, 80% indien de annulatie geschiedt tussen de 4 en 7 kalenderdagen voor de aanvang van de actie en 50% indien de bestelling geannuleerd wordt tussen de 8 en 14 werkdagen voor de aanvang van de bestelde opdracht.
Vooraf op de offerte bepaalde opstartkosten dienen voor 100 % door de opdrachtgever gedragen te worden bij annulatie, onafhankelijk van het tijdstip waarop de annulatie geschiedt.
Indien de actie niet wordt geannuleerd maar wordt uitgesteld, zal de opdrachtgever al de kosten dragen die dit uitstel voor SMS Solutions N.V. met zich meebrengt.

Art 8. Kwalificaties – Niet aanwezigheid
Bij niet-overeenstemming van de kwalificaties van ingezet personeel is de opdrachtgever verplicht SMS Solutions N.V. hiervan binnen de 4 gewerkte uren op de hoogte te stellen. Elk gepresteerd uur wordt gefactureerd, tenzij de opdrachtgever het bewijs voorlegt dat het personeel niet gekwalificeerd is. SMS Solutions N.V. zal in dat geval alles in het werk stellen om onmiddellijk een geschikte vervanger te vinden. SMS Solutions N.V. neemt in dit verband slechts een inspanningsverbintenis op zich en geen resultaatsverbintenis, zodat zij onder geen enkel beding aansprakelijk kan worden gesteld voor de eventuele schade die de opdrachtgever in dit verband lijdt.
SMS Solutions is ook in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of laattijdige aanwezigheid van de uitvoerders.

Art 9. Verbreking van de overeenkomst
In het geval van verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze verplicht, behoudens wanneer dit het gevolg is van een zware fout van SMS Solutions N.V. of van het door haar ingezette personeel, aan SMS Solutions N.V. alle vergoedingen, alsook alle hieraan verbonden wettelijk verplichte bedragen, te betalen, die SMS Solutions N.V. desgevallend dient te betalen aan het in het kader van de overeenkomst ingezette personeel (verbrekingsvergoeding, opzegvergoeding en/of uitwinningsvergoeding). Deze vergoeding doet geen afbreuk aan het recht op schadevergoeding voor SMS Solutions N.V. wegens gederfde winst.

Art 10. Materialen
SMS Solutions N.V. verbindt zich ertoe alle ter beschikking gestelde materialen, noodzakelijk voor de correcte uitvoering van de acties, met de grootste zorg te behandelen. SMS Solutions N.V. kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies, diefstal, schade of verdwijning van de gebruikte materialen, contanten, waardepapieren en goederen die aan het personeel van SMS Solutions N.V. werden toevertrouwd, tenzij de opdrachtgever hiervoor een specifieke aanvraag voor verzekering heeft ingediend en betaald. Verder kan SMS Solutions N.V. onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan derden of aan de opdrachtgever en aan het personeel van deze laatsten zou toegebracht worden door het gebruik en het bezit van de aan SMS Solutions N.V. toevertrouwde materialen.

Art 11. Stockage
De materialen noodzakelijk voor de uitvoering van een actie zullen in de depots van SMS Solutions N.V. gestockeerd worden tegen de overeengekomen huurprijs voor staanplaatsen.
Eventuele leveringen dienen gemeld te worden minimum 2 werkdagen op voorhand en de leveringen dienen te geschieden tussen 08.30 uur en 12 uur en tussen 14 uur en 18 uur. Vanaf 30 kalenderdagen na het einde van een actie, heeft SMS Solutions N.V. het recht om ofwel het restant van deze materialen terug te sturen naar de opdrachtgever, ofwel deze materialen te vernietigen. SMS Solutions N.V. zal de opdrachtgever steeds 7 dagen op voorhand schriftelijk de keuze laten tussen deze twee opties. De kosten die deze operatie met zich meebrengt, vallen ten laste van de opdrachtgever. Deze zullen vooraf schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden, en worden gefactureerd na de uitvoering ervan.

Art 12. Vertrouwelijkheid tegenover derden
Zowel SMS Solutions N.V. als de opdrachtgever verbindt zich ertoe geen gegevens met betrekking tot deze overeenkomst mee te delen aan derden die niet rechtstreeks bij de overeenkomst is betrokken, voor zover deze uit hun aard of krachtens een uitdrukkelijke kennisgeving vertrouwelijk zijn. Tevens verbindt SMS Solutions N.V. zich ertoe haar leidinggevend en gespecialiseerd personeel een geheimhoudingsverplichting op te leggen.

Art 13. Gebruiksrecht softwareprogramma’s / databestanden / trainings- en opleidingsmodules
De software, trainings- en opleidingsmodules ontwikkeld door SMS Solutions N.V., evenals de databanken van personeel, outlets, channels,…enz zijn en blijven de intellectuele en commerciële eigendom van SMS Solutions N.V..

De opdrachtgever krijgt door deze overeenkomst geen enkel recht op de broncode, enig auteursrecht of ander eigendomsrecht.
Tevens verbindt de opdrachtgever zich ertoe de software- en gegevensbestanden evenals de trainings- en opleidingsmodules niet te reproduceren, te wijzigen, te decompileren, te de-assembleren of ervan afgeleide software te creeëren. Noch zal hij de informatie die via SMS Solutions N.V. ter beschikking wordt gesteld, gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst, behoudens voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van SMS Solutions N.V.
Het door SMS Solutions N.V. verleende gebruiksrecht in het kader van de overeenkomst is exclusief en niet overdraagbaar, ongeacht of de opdrachtgever een kost (eenmalig en/of huur) betaalt voor de ontwikkeling, aanpassing, updating van softwareprogramma’s, databanken, trainingsen opleidingsmodules, ontwikkeld door SMS Solutions N.V. Eventuele data die enkel worden vergaard in het kader van een bepaalde overeenkomst en waarvan de ontwikkelingskost volledig gedragen en/of toegeleverd wordt door de opdrachtgever zijn de exclusieve eigendom van de opdrachtgever en zal SMS Solutions N.V. nooit mogen aanwenden ten bate van derden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de opdrachtgever. Adres –en outletgegevens zijn echter nooit de exclusieve eigendom van de opdrachtgever, wel kunnen product – en volumecijfers hieronder ressorteren, evenals resultaten van mysterieshopping, enquetes, Ed… indien dit bij de aanvang van de overeenkomst door beide partijen is overeengekomen.
Wanneer de opdrachtgever specifieke informatie kan raadplegen op de website van SMS Solutions N.V. is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het bewaren, het toezicht, het gebruik, het beheer en de controle op het gebruik ervan.
De opdrachtgever zal alle redelijke en mogelijke maatregelen nemen om deze informatie op een veilige manier te bewaren en te beschermen tegen diefstal, openbaarmaking, plagiaat en kopiëren. In dit kader is het hem uitdrukkelijk verboden de aan hem toegekende inlog-identiteit en/of het paswoord aan derden mee te delen of door derden te laten gebruiken. Indien hij er kennis van heeft of vermoedt dat derden over zijn log-in identiteit en/of paswoord beschikken, zal hij dit onmiddellijk meedelen aan SMS Solutions N.V. Op dat ogenblik zal hem een nieuwe log-in identiteit en/of paswoord worden overhandigd en zal de toegang met het vorige onmogelijk worden gemaakt.
De voorgaande verplichtingen blijven behouden na de beëindiging van de overeenkomst.
De opdrachtgever dat gebruik maakt van eventuele software toegeleverd door SMS Solutions N.V. moet controleren of zijn materiaal en configuratie compatibel is voor het opladen en het gebruik van de software die door SMS Solutions N.V. ter beschikking werd gesteld. SMS Solutions N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die voortvloeit uit het opladen en het gebruik door de client van software die voor hem ter beschikking wordt gesteld, behalve in geval van zware of intentionele fout vanwege SMS Solutions N.V. in het ontwerp van de software, als die door SMS Solutions N.V. werd ontwikkeld of bij de keuze van de software als die van derden afkomstig is.

Art 14. Verplaatsingskosten
De aangerekende prijs bedraagt 0.36€ per verreden kilometer met een voertuig type laadruimte 1.5 meter cube, 0.42€ per verreden kilometer met een voertuig type laadruimte 6 meter cube en 0.45€ per verreden kilometer met een voertuig type laadruimte 17 meter cube. Indien de brandstofprijzen stijgen met meer dan 5 % tegenover deze prijzen vastgesteld op datum van 01 januari 2017, behoudt SMS Solutions N.V. zich het recht voor de aangerekende kosten per verreden kilometer aan te passen met hetzelfde percent.

Art 15. Afwerving door opdrachtgever van uitvoerders SMS Solutions
Bruto jaarloon van de uitvoerder:
-Indien de uitvoerder reeds gewerkt heeft voor de opdrachtgever: het laatst geldende bruto uurloon X het in de sector van de opdrachtgever geldende gemiddelde aantal uren per week X 4,33 X 13,92.
-indien de uitvoerder nog niet gewerkt heeft: het bij de opdrachtgever voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van de PC van de opdrachtgever) X het in de sector van de opdrachtgever geldende gemiddelde aantal uren per week X 4,33 X 13,92.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder de expliciete goedkeuring van SMS Solutions, met de door SMS Solutions N.V voorgestelde uitvoerders, rechtstreeks of via derden, een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect tewerk te stellen en dit gedurende een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de voorstelling van de uitvoerder door SMS Solutions N.V. Indien de opdrachtgever voormeld verbod overtreedt, is hij met onmiddelijke ingang een schadeloosstelling aan SMS Solutions N.V verschuldigd. Deze schadeloosstelling bedraagt 20% van het bruto jaarloon van de betrokken uitvoerder.
De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op het onderling akkoord tussen de opdrachtgever en SMS Solutions N.V dat de schade, geleden door SMS Solutions N.V, onder meer bestaat uit de kosten die de opdrachtgever zou moeten besteden voor de prospectie, selectie, screening en eventueel opleiding van een uitvoerder met dezelfde kwalificaties evenals uit de gederfde winst, en dat deze schade forfaitair begroot kan worden op het bovenvermeld bedrag. SMS Solutions N.V heeft het recht om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van de omvang van de schade.
De opdrachtgever is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitvoerder, nadat de terbeschikkingstelling is beëindigd, een arbeidsverhouding met de opdrachtgever aangaat en dit voor zover het personeelslid nog geen 130 dagen voor de opdrachtgever gepresteerd heeft tussen de 1 ste dag van de opdracht en de eerste dag van de arbeidsverhouding van de opdrachtgever met de uitvoerder.
De opdrachtgever verbindt zich ertoe SMS Solutions N.V op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitvoerder van SMS Solutions N.V een arbeidsverhouding aan te gaan.
Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitvoerder van SMS Solutions N.V:
-het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever met de uitvoerder.
-het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitvoerder aan de opdrachtgever door een derde (bv. Ander Field Marketing agentschap – Interimkantoor)
-Het aangaan van een aannemersovereenkomst met de uitvoerder of met een derde die hiertoe de uitvoerder heeft aangeworven.
-het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de uitvoerder en een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II, Hoofdstuk II van het Vennootschapswetboek.
Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitvoerder vooraleer de uitvoerder 130 dagen heeft gepresteerd via SMS Solutions, wordt de gerelateerde selectiefee prorata temporis aangerekend.
De schadeloosstelling is exclusief BTW.
Deze regeling is niet van toepassing op uitvoerders gerekruteerd en geselecteerd door de opdrachtgever.

Art 16. Aansprakelijkheid
SMS Solutions is enkel aansprakelijk voor bewezen schade die het directe en bewezen gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. SMS Solutions is derhalve niet aansprakelijk voor andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, gederfde winst, vertragingsschade, gevolgschade (niet limitatieve opsomming).
De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW voor de concrete opdracht en kan nooit meer bedragen dan het bedrag waarvoor SMS Solutions verzekerd is.

bottom of page