top of page

Privacy policy

Deze Privacy verklaring beschrijft hoe we uw persoonlijke data verzamelen, bewaren en hoe we ze verwerken. Het beschrijft ook uw rechten mbt deze persoonsgegevens.

Algemeen

We houden rekening met de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (General Data Protection Regulation; hierna “de GDPR”), alsook de aanpassingen van de Belgische wet op deze Europese Verordening.

Persoonsgegevens worden door de GDPR verordening omschreven als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Persoonsgegevens

In functie van de opdracht, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam, functie, betalingsgegevens.

Doel van de verwerking

De GDPR verordening vereist dat wij steeds een wettelijke basis hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken.

Dit kan noodzakelijk zijn om een contract met onze opdrachtevers ( de data controllers) uit te voeren, omdat u ons toestemming hebt gegeven om uw data te gebruiken of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies en niet-toegestane toegang te vermijden. Wij zorgen ervoor dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Duur

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de redenen waarvoor deze initiëel werden verzameld. Voor data die wij eventueel van onze opdrachtgevers (de data controllers) verwerken, wordt de duur door onze opdrachtgevers bepaald.

Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om onze diensten te leveren.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage: u heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en welk gebruik wij ervan maken.

  • Recht op verbetering, wissen en beperking van verwerking: u kan ons vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wissen. Hierdoor is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet meer leverbaar zijn. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  • Recht van verzet: u beschikt over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

  • Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

  • Recht van intrekking van toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

  • U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@smssolutions.biz. Hierbij dient u zich te identificeren. We zullen uw aanvraag doorsturen naar onze betreffende opdrachtgever en hem (de data controller) ondersteunen om u te helpen.

  • U heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Dit kan wanneer de regelgeving of onze activiteiten wijzigen.

Deze Privacy policy werd laatst bijgewerkt op 08/11/2022.

bottom of page